De stichting

 

Stichting de Vijf Ridders heeft als belangrijkste doelstelling:

Het scheppen, faciliteren en in standhouden van een levensloopbestendige woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

Het werven van fondsen en middelen om dergelijke wooninitiatieven te steunen.
De stichting heeft zich als eerste actuele taak ten doel gesteld om support te verlenen aan het initiatief `Parzival Wonen`.
Deze instelling heeft zich ten doel gesteld om aan de Hollandseweg te Oudenhoorn een levensloopbestendige woonaccommodatie voor ca. acht zeer ernstig gehandicapte jongeren te realiseren. De bewoners benodigen z.g. 24-uurs zorg.
Dit initiatief voorziet in nieuwbouw met een geschatte totaal investering van ca. € 1.750.000,=
Het initiatief is reeds ter plekke operationeel als dagverblijf op PGB basis, is WTZi erkend en HKZ gecertificeerd.
De stichting heeft een aanzienlijk bedrag in het risicodragende vermogen ingebracht middels een achtergestelde lening.
De bouw van de woonaccommodatie is inmiddels in de eindfase, de eerste bewoners hebben hun kamers in december 2016 betrokken.

Beschikking ANBI status 
Statuten van de stichting
Uittreksel Kamer van Koophandel
Meerjarig beleidsplan 2015 / 2016
Jaarrekening 2015 / 2016